fleche_cote_droit

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lyreco CE, SE


  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť Lyreco CE, SE so sídlom Pezinok, časť Panholec 902 01, IČO:35 958 120, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 1311/B (ďalej len „Lyreco CE, SE“). VOP savydávajú za účelom zadefinovania pojmov a úpravy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Lyreco CE, SE a kupujúcimi. Tieto Všeobecnéobchodné podmienky sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou Lyreco CE, SE a kupujúcim v prípade, ak sa miesto dodania tovarunachádza na území Slovenskej republiky. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť tieto VOP.


  I. Základné definície a pojmy

  1. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlades týmito VOP doručí akýmkoľvek spôsobom (telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk, poštou) spoločnosti Lyreco objednávku tovaru.
  2. Tovarom sa rozumejú výrobky ponúkané spoločnosťou Lyreco s uvedením ich názvu, objednávacieho čísla a popisu tovaru.

  II. Registrácia

  1. Prvotná registrácia kupujúceho ako aj písomný súhlas kupujúceho s týmito VOP je nevyhnutnou podmienkou na zrealizovanie objednávky a dodanie tovaru v požadovanom množstve a na požadované miesto.
  2. Súčasťou registrácie kupujúceho sú tieto údaje:
  a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby,
  b) adresa/sídlo kupujúceho,
  c) adresa dodania a fakturačná adresa, ak sú odlišné,
  d) telefónne čísla – kontakty pre overenie objednávky, príp. pre doručenie tovaru,
  e) registračné čísla (IČO a DIČ) kupujúceho,
  f) bankové spojenie a číslo účtu kupujú ceho,
  g) výpis z obchodného registra, príp. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácii platcu DPH,
  h) špeciálne požiadavky na doručovanie tovaru (otváracie hodiny, oprávnené osoby na prevzatie tovaru).
  3. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky informovať spoločnosť Lyreco o akýchkoľvek zmenách v horeuvedených údajoch.
  4. Registráciu vykoná spoločnosť Lyreco bezodkladne po splnení horeuvedených podmienok zo strany kupujúceho. Registráciou kupujúci vyjadruje svoj súhlas s VOP.

  III. Objednávka tovaru

  1. Objednávka je jednostranným právnym úkonom kupujúceho, ktorým vyjadruje záujem o dodanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Lyreco v katalógu, za cenu uvedenú v aktuálnom cenníku, na špecifikované miesto dodania (adresu dodania) a v presne určenom množstve. Súčasne je objednávka aj návrhom kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
  2. Dodaním požadovaného tovaru kupujúcemu, prípadne prvému prepravcovi v súlade s objednávkou dochádza k riadnemu uzavretiu kúpnej zmluvy na dodaný tovar.
  3. Objednávka sa doručuje telefonicky, faxom, prostredníctvom internetovej stránky www.lyreco.sk alebo iným dohodnutým spôsobom.
  4. Prevzatím tovaru kupujúci deklaruje, že pozná a akceptuje aktuálne platné ceny tovaru ponúkaného v katalógu spoločnosti Lyreco a zároveň súhlasí s týmito VOP.
  5. Spoločnosť Lyreco je oprávnená objednávku odmietnuť bez uvedenia dôvodu a to bez akýchkoľvek postihov zo strany kupujúceho.
  6. Nekatalógový tovar sa dodáva výhradne na základe potvrdenej špeciálnej písomnej objednávky alebo kúpnej zmluvy.

  IV. Dodanie tovaru

  1. Dodaním tovaru sa rozumie fyzické dodanie objednaného tovaru kupujúcemu. Dodanie tovaru sa v prípade prijatia objednávky medzi 8.00 až 17.30 hod. uskutoční v priebehu nasledujúceho pracovného dňa.
  2. Tovar sa dodáva iba na základe objednávky kupujúceho a to na dohodnuté miesto dodania – adresu dodania v rámci Slovenskej republiky.
  3. Pokiaľ kupujúci neuvedie pri prvotnej registrácii inú adresu dodania objednaného tovaru, platí, že miestom dodania je sídlo kupujúceho. V prípade, že kupujúci má záujem dodať tovar jednorazovo na neštandardnú adresu, je potrebné na túto skutočnosť písomne alebo telefonicky upozorniť pri doručení objednávky spoločnosti Lyreco. Kupujúci je povinný bezodkladne písomne alebo telefonicky informovať spoločnosť Lyreco o zmene adresy miesta dodania.
  4. Spoločnosť Lyreco si svoj záväzok dodať tovar riadne splní okamihom odovzdania objednaného tovaru kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. Čiastočné plnenie je prípustné a kupujúci nie je oprávnený ho odmietnuť. V prípade, že spoločnosť Lyreco nie je schopná plniť objednávku v plnom rozsahu, nedodaný tovar sa registruje a bude dodaný kupujúcemu pri prvej príležitosti (po najbližšom naskladnení chýbajúceho tovaru na sklad).
  5. Pri celopaletových dodávkach tovaru si predávajúci vyhradzuje právo dodania tovaru do 2 pracovných dní od prijatia objednávky.
  6. Kupujúci je povinný skontrolovať počet balíkov okamžite po prevzatí dodávky. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie dodaného tovaru, je potrebné uviesť túto skutočnosť do spodnej časti dodacieho listu, v ktorej sa podpisom potvrdzuje prevzatie tovaru kupujúcim.
  7. Kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca potvrdí prevzatie tovaru vypísaním mena oprávnenej osoby preberajúcej tovar paličkovým písmom a podpisom na dodacom liste určenom pre potreby spoločnosti Lyreco. Kupujúci zodpovedá za to, aby bol tovar prevzatý oprávnenou osobou.
  8. Dodací list je súčasťou dodávky tovaru. Okrem údajov o spoločnosti Lyreco ako dodávateľovi obsahuje označenie kupujúceho a jeho identifikačné údaje, údaje o dodanom tovare (objednávacie čísla, názvy tovaru, dodané množstvá).

  V. Cena tovaru a úhrada za dodaný tovar

  1. Cena tovaru je uvedená v aktuálnom cenníku spoločnosti Lyreco. Spoločnosť Lyreco si vyhradzuje právo ľubovoľne upravovať cenu za tovar. Pre jednotlivé obchodné prípady je rozhodujúca cena platná v čase doručenia objednávky. O zmene ceny tovaru informuje spoločnosť Lyreco vydaním nového aktuálneho cenníka. Na zmenu ceny tovaru je možné sa informovať aj v Zákazníckom servise spoločnosti Lyreco alebo doručením požiadavky na kontaktné miesta uvedené v katalógu. Dňom vydania nového aktuálneho cenníka sú záväzné ceny uvedené v novom cenníku.
  2. Faktúrou sa rozumie daňový doklad vystavený spoločnosťou Lyreco na základe dodacieho listu po vzniku plnenia (odovzdaní tovaru).
  3. Termín splatnosti je deň stanovený spoločnosťou Lyreco ako deň najneskoršej úhrady záväzkov za prevzatý tovar.Je to súčasne aj deň, ku ktorému musí byť fakturovaná cena vrátane DPH pripísaná na účet spoločnosti Lyreco. Štandardný termín splatnosti je 14 dní po plnení spoločnosti Lyreco, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
  4. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry za dodaný tovar, spoločnosť Lyreco je oprávnená od neho požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Ak je kupujúci v omeškaní viac ako 30 dní po splatnosti faktúry, je spoločnosť Lyreco oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať písomnou formou a je účinné okamihom jeho doručenia kupujúcemu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené v okamihu odoslania odstúpenia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu kupujúceho. Kupujúci je v takomto prípade povinný okamžite vrátiť spoločnosti Lyreco nadobudnutý a neuhradený tovar v pôvodnom stave a množstve, na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Okamih a formu vrátenia tovaru je potrebné osobne dohodnúť. V prípade, že vrátenie v pôvodnom množstve a stave nebude možné, vyhradzuje si spoločnosť Lyreco vymáhať dlžnú sumu všetkými dostupnými právnymi prostriedkami.
  5. Pokiaľ kupujúci reklamuje faktúru alebo jej časť, je povinný uhradiť časť faktúry, na ktorú sa nevzťahuje reklamácia do dátumu splatnosti. V opačnom prípade je spoločnosť Lyreco oprávnená od kupujúceho požadovať úrok z omeškania.
  6. Tovar sa považuje za majetok spoločnosti Lyreco až do prijatia plnej úhrady od kupujúceho za takýto tovar.

  VI. Prepravné náklady

  V prípade, že hodnota objednaného tovaru presiahne čiastku 49,95 EUR bez DPH, sú prepravné náklady spojené s doručením tovaru na adresu dodania hradené v plnej výške spoločnosťou Lyreco. V prípade že cena objednaného tovaru je nižšia ako 49,95 EUR bez DPH, budú kupujúcemu fakturované paušálne prepravné náklady vo výške 4,95 EUR bez DPH.

  VII. Vrátenie tovaru

  1. Kupujúci má právo do 30 dní od prevzatia tovaru vrátiť tovar bez udania dôvodu na náklady spoločnosti Lyreco za predpokladu, že tovar bude vrátený nepoškodený v pôvodnom stave a nepoškodenom pôvodnom obale. Špeciálne upozorňujeme, že najmä príslušenstvo pre tlačiarne (tonery, cartridge a pásky) je možné vrátiť iba v pôvodnom, nerozbalenom balení, s neporušenou ochrannou páskou pri toneroch, alebo ak chyba pri objednaní vznikla preukázateľne na strane Lyreca. Pri splnení uvedených podmienok spoločnosť Lyreco tovar prevezme späť a vystaví kupujúcemu dobropis. Kupujúci nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:
  a) produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania (mimokatalógové produkty),
  b) produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorých už bola zahájená alebo dokončená montáž.
  2. Fyzické vrátenie tovaru prebehne po nahlásení vrátenia tovaru písomnou formou alebo telefonicky do Zákazníckeho servisu spoločnosti Lyreco. Tovar prevezme na základe návratky tovaru prepravca spoločnosti Lyreco pri prvej príležitosti.
  3. Bez vystavenej návratky tovaru nie je možné tovar vrátiť. Bez návratky tovaru prepravca nemôže prebrať tovar na vrátenie spoločnosti Lyreco.

  VIII. Záručná doba

  Na všetky produkty predávané spoločnosťou Lyreco s výnimkou produktov s definovanou dobou spotreby, potravín a nápojov, poskytujeme záruku na tovar v dĺžke trvania 12 mesiacov, pokiaľ nie je všeobecnými zákonnými predpismi stanovené inak. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná predĺžená záručná doba. Táto je vždy viditeľne uvedená v Lyreco katalógu v popise daného produktu.

  IX. Reklamácie

  1. Reklamáciou sa rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci k uplatneniu práv za zodpovednosť za chyby dodaného tovaru (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne). Reklamácia musí byť vykonaná písomnou formou alebo nahlásením na Zákaznícky servis spoločnosti Lyreco, prípadne na mailovú adresu reklamacia@lyreco.com.
  2. Reklamácia na zjavné chyby (kvalitatívne a/alebo kvantitatívne) dodaného tovaru sa musí uskutočniť najneskôr do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru. Reklamácia musí obsahovať:
  • číslo objednávky alebo objednávacie číslo zákazníka,
  • číslo výrobku podľa katalógu,
  • chýbajúce množstvá a/alebo špecifikácie kvalitatívnych chýb tovaru.
  3. V prípade akceptovania reklamácie na kvantitatívne rozdiely (rozdiel medzi množstvom fyzicky dodaného tovaru a množstvom uvedeným na dodacom liste) bude chýbajúci tovar dodaný pri prvej príležitosti.
  4. V prípade akceptovania reklamácie na zjavné kvalitatívne chyby bude pri prvej príležitosti chybný tovar nahradený tovarom spĺňajúcim požiadavky kupujúceho.
  5. Reklamácie na skryté chyby, ktoré vzniknú počas používania dodanéhotovaru, musia byť vykonané iba písomnou formou a zaslanéna zákaznícky servis spoločnosti Lyreco CE, SE poštou, faxom aleboe-mailom.
  6. Odstránenie reklamácie bude v súlade s platnými právnymi predpismi a zárukami pre konkrétny druh tovaru podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade opravy je zákazník povinný prevziať opravený produkt.

  X. Elektronická fakturácia vo forme .PDF
   


  Spoločnosť Lyreco po vzájomnej dohode s Kupujúcim poskytne Kupujúcemu službu zaslania elektronickej faktúry vo formáte .PDF.

  V prípade záujmu Kupujúci vyjadruje súhlas s podmienkami poskytovania služby elektronická faktúra vo formáte PDF a súčasne výslovne súhlasí so zaslaním faktúry elektronickou formou. Elektronická faktúra bude vystavená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou EÚ. Elektronická faktúra bude vystavená vo formáte .PDF, bude podpísaná elektronickým podpisom predávajúceho a doručovaná na e-mailovú adresu(adresy) kupujúceho, ktorú uviedol pri aktivácii tejto služby.

  Kupujúci zodpovedá za správnosť a plnú funkčnosť e-mailovej adresy(adries), ktorú uviedol pri aktivácii tejto služby. Elektronická faktúra sa považuje za riadne doručenú okamihom jej odoslania na adresu kupujúceho podľa predchádzajúcej vety, a to aj v prípade, ak sa kupujúci o doručovaní nedozvedel. V prípade záujmu zaslať faktúru v elektronickej forme aj na inú e-mailovú adresu (adresy), ako bola určená pri aktivácii tejto služby, kupujúci oznámi túto požiadavku na zákaznícke centrum spoločnosti Lyreco CE, SE alebo zadá zmeny e-mailových adries priamo na nákupnom portáli spoločnosti Lyreco vo svojom užívateľskom profile vo web-shope. Kontaktná e-mailová adresa predávajúceho pre komunikáciu ohľadom faktúr zasielaných elektronickou formou je webshop.support.sk@lyreco.com.

  XI. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy medzi spoločnosťou Lyreco a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vzniknuté v súvislosti s plnením povinností podľa týchto VOP predovšetkým dohodou.
  3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a spoločnosťou Lyreco, budú rozhodované na príslušnom súde Slovenskej republiky.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. 1. 2016.
  V Bratislave, dňa 1. 1. 2016