Etický kódex a dodávatelia

Code of Ethics
Rast spoločnosti Lyreco bol vždy realizovaný na základe našich 4 kľúčových hodnôt:

NADŠENIE, PRECÍZNOSŤ, ReŠpeKt A AGILITA

Tieto hodnoty budú i naďalej základnými prvkami, na ktorých chceme budovať našu budúcnosť. Je dôležité, aby každý zamestnanec spoločnosti Lyreco a každý dodávateľ rozumel tomu, ako chceme vykonávať svoju obchodnú činnosť, a ako chceme tento úspech dosiahnuť.
 

Zamestnanecký etický kódex

Dodržiavanie etických zásad je zodpovednosťou každého zamestnanca. Tieto stanovené pravidlá musia byť dodržiavané pri vykonávaní každodennej činnosti, ako i jednaní s tretími stranami. Lyreco od svojich zamestnancov očakáva znalosť a dodržiavanie zamestnaneckého etického kódexu. Nelegálne a neetické správanie je neakceptovateľné.


Dokumenty pre dodávateľov

Lyreco sa snaží vyberať dodávateľov, ktorí sú schopní dodržiavať pevné etické štandardy.
Stať sa oficiálnym dodávateľom spoločnosti Lyreco preto nie je len otázkou kvality produktov a cenovej politiky, ale aj etiky. 
Dodávateľský etický kódex spoločnosti Lyreco zabezpečuje pre spoločnosť Lyreco a jej dodávateľov základ pre budovanie a udržiavanie vzťahov, ktoré sú založené na slušnosti, dôvere, rešpektovaní práv jednotlivcov, súlade s legislatívou a udržateľných obchodných praktikách.